top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Happy Summer Happy Life-Drama欣賞

Happy Summer Happy Life--- Drama 欣賞, 提燈天使<南丁格爾> 昨日(2018年7月15日) 完滿結束 雖然昨日落住大雨(小編有理由相信自己係雨神), 但都無損一班小朋友嘅興致, 大家一大早就浩浩蕩蕩出發去上環文娛中心欣賞<南丁格爾>劇目

嚟緊嘅星期日(2018年7月22日), 我地會舉行camping 工作坊, 為8月份的camping 作準備, 小朋友, 到時見啦!12 次查看0 則留言

Comments


bottom of page